ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ามีเป้าหมายและแผนงานสำหรับชีวิตเราแต่ละคน เหนือสิ่งอื่นใดคือเราควรค้นหาเป้าหมายนั้นให้เจอและใช้ชีวิตตามนั้น เราสบายใจกับเป้าหมายนี้ได้เลย เพราะมันเกิดจากสติปัญญาและความรักของพระองค์ ตราบใดที่เรายังคงแสวงหาความต้องการของพระองค์ เราก็จะไม่มีวันทำสิ่งที่จะมาทำลายเป้าหมายที่พระองค์วางให้กับเรา แน่นอน บางครั้งเราก็อาจจะออกนอกลู่นอกทางบ้าง แต่ในที่สุดเราก็จะหันกลับสู่เส้นทางหลักอยู่ดี ตราบใดที่เราไม่ละทิ้งพระองค์และจำได้แม่นว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราด้วย พระองค์ก็จะใช้เราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพระองค์นั้น

Thoughts on Today's Verse...

God has a purpose and plan for each of our lives. The greatest thing we can do is to find that purpose and live it out. We can trust his purpose for us because it is based on his wisdom and love. As long as we seek his will, we're not going to do anything that can ultimately mess up his purpose for us. Yes, we may at times stray from the perfect channel he wants us to travel, but we never get totally out of the main channel. As long as we do not abandon him, and remember he will never forsake us, he will use us for his purposes.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าผู้มีอำนาจยิ่ง โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าแยกแยะออกว่าข้าพเจ้าควรใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อจะได้เป็นไปตามแผนของพระองค์ ขอบคุณที่รักข้าพเจ้าและสัญญาที่จะเดินประกบข้าพเจ้าไปในทุกหนแห่ง ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตั้งใจที่จะไม่ละทิ้งพระองค์เหมือนกัน อธิษฐานในนามพระเยซูพระบุตรผู้สัตย์ซื่อของพระองค์ อาเมน

My Prayer...

O Sovereign God, help me discern today what my life is intended to fulfill in your plan. Thank you for loving me and promising to walk beside me every step of my life. I live trusting that you will never forsake me and committed to never forsaking you. In the name of your faithful Son, Jesus, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 138:8

ความคิดเห็น