ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงเป็นความรัก! พระเจ้ายังเป็นผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม! ถ้าพระองค์ไม่ได้แก้ไขเราด้วยความรักและความอ่อนโยน ก็ไม่มีใครสามารถอยู่รอดได้ต่อหน้าความบริบูรณ์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าของเราได้เลือกที่จะให้ความเมตตาและความกรุณาของพระองค์ที่เราไม่สมควรได้ เมื่อพระองค์แก้ไขเราและสร้างเราให้เป็นเหมือนพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์อยากที่จะเป็นเหมือนพระองค์อย่างแท้จริง แต่พระบิดา ขอทรงโปรดถ่อมใจและแก้ไขข้าพระองค์อย่างอ่อนโยนด้วย เพราะพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์เป็นเพียงผู้เล็กน้อย เมื่อเทียบกับพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น