ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อพระเยซูทรงประกาศว่าพระองค์เป็น ''ผู้เลี้ยงแกะที่ดี "พระองค์หมายถึงว่าพระองค์จะสละชีวิตของตนสำหรับเรา อย่างไรก็ตาม สำหรับเราหมายถึงทุกสิ่งที่มีคาห์สัญญาไว้เป็นจริง คือ— ความเข้มแข็ง ความยิ่งใหญ่ ความมั่นคง และสันติสุข

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงรักและเป็นนิรันดร์ ขอบพระคุณมากสำหรับการส่งพระเยซู เพื่อมาเป็นผู้เลี้ยงที่เสียสละของข้าพระองค์ ในโลกที่วิปริต ความเข้มแข็งของพระองค์ช่วยค้ำจุนข้าพระองค์ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ปกคลุมข้าพระองค์ และในพระองค์ ข้าพระองค์มีความมั่นคงและสันติสุข เมื่อข้าพระองค์ต้องเผชิญกับอนาคต อธิษฐานขอบพระคุณในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น