ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"แสวงหา" เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ข้อนี้เน้น คำนี้เป็นคำที่ตรงไปตรงมา อธิบายถึงการไล่ล่าบางสิ่งอย่างไม่ลดละจนกว่าจะได้มันมา แผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของคนในแผ่นดินนั้น ไม่ใช่แค่ความปรารถนา ความหวัง หรือความฝันของเรา แต่มันเป็นความมุ่งมั่นของเรา เราต้องไล่ล่ามัน เราต้องพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะได้เป็นเจ้าของมัน หรือให้ดีคือตกมาเป็นบ้านของเรา

Thoughts on Today's Verse...

Seek! That is the focus word in this verse. This word is a robust word, describing a passionate pursuit of something to make it our own. The Kingdom, and the righteousness of those in this Kingdom, is not our wish, our hope, our dream — it is our passion. We will pursue it at all costs. We will pursue it with passion. This will be our consuming effort until we make it our own, or better yet, find it our home!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วย ที่บางครั้งก็ปล่อยให้ความรักที่มีต่ออาณาจักรของพระองค์และลักษณะอันดีของพระองค์หลุดมือไป โปรดปลุกข้าพเจ้าในทุกๆเช้า ให้มีความมุ่งมั่นในงานของพระองค์ และต้องการเอาใจพระองค์ ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอยากเป็นผู้แสวงหาอย่างมุ่งมั่น โปรดทำให้ข้าพเจ้าแสวงหาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อจะได้เอาแผ่นดินของพระองค์มาเป็นบ้าน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgive me, dear God, for letting my passion for your Kingdom and your character get pushed to the side. Awaken me each morning with a sense of passion for your work and your will for that day. Father, I want to be a passionate seeker, please make me restless for your Kingdom as my home. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 6:33

ความคิดเห็น