ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก" พระเยซูทรงสอนให้เราอธิษฐานสำหรับวันที่องค์เจ้าชีวิตจะได้รับการยอมรับว่าเป็นกษัตริย์เหนือพิภพทั้งสิ้น เรารอคอยวันนั้น เพราะความเชื่อของเราจะได้เป็นจริงและองค์เจ้าชีวิตเองก็จะได้รับเกียรติ ในโลกของการดูหมิ่นโลก โลกที่ชื่อของพระเจ้าอยู่ในคำหยาบช้า ทุกเข่าจะน้อมลงกราบและทุกลิ้นจะสารภาพว่าพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นพระเยโฮวาห์ เท่านั้น แต่พระองค์ก็ยังเป็นผู้ที่ไม่มีใครสามารถเปรียบ ชื่อของพระองค์เป็นชื่อเดียวที่คุ้มค่าสำหรับการถวายเกียรติ และคำสรรเสริญ

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ผู้ทรงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงทำงานที่นำมาซึ่งสง่าราศี ไม่เพียงแต่ทำงานในข้าพระองค์เท่านั้น แต่ในคนของพระองค์ และในประวัติศาสตร์ด้วย ข้าพระองค์อธิษฐานด้วยสุดใจ ขอให้ชื่อของพระองค์จะได้รับการนับถือในแผ่นดินโลก ขอทรงทำงานอันยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นการควบคุมและอำนาจของที่จะช่วยให้คนของพระองค์นำคนอื่นๆ มาเรียกชื่อของพระองค์ มาสรรเสริญความเมตตาของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น