ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าบอกว่าโซโลมอนวิหารจะเป็นสถานที่ที่คนของพระองค์จะมาและมั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะได้ยินคำอธิษฐานของพวกเขา ถ้าพวกเขาแสวงหาพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์และถ่อมใจ สัญญานี้ยังคงเป็นจริงในวันนี้ ในเมื่อวิหารจริงๆ ของพระเจ้าไม่ได้ตั้งอยู่ แต่วิหารทางจิตวิญญาณของพระองค์ก็เกิดขึ้นเวลาที่คนของพระองค์มาอยู่รวมกัน (1 โครินธ์ 3:16; มัทธิว 18:20) ช่างเป็นการอวยพระพรที่ดีจริงๆ และเป็นของขวัญที่มีพลังสำหรับเราในวันนี้นะครับ เรารู้ว่าเมื่อเรามารวมตัวกันกับผู้เชื่อ และถ่อมใจลงต่อพระเจ้าและแสวงหาพระองค์ พระองค์จะได้ยินเสียงเรา แทนที่จะรอให้เกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ ให้ทั่วโลกพยายามเพื่อเริ่มต้น ทำไมเราไม่รวมกันกับคนอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอในความพยายามในการอธิษฐานนี้ล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์อย่างซื่อสัตย์ ขอทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ให้มีอิทธิพลในทางที่ดี พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงนำการฟื้นฟูและการรักษามาในยุคนี้ มาสู่คนของเรา ดินแดนของเรา เราต้องการการทรงนำ การอวยพร และลักษณะของพระองค์อย่างมากในรัฐบาลของเรา ประชาชนของเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น