ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราได้รับอิสรภาพ! เราได้รับการปลดปล่อยจากกฎ บาปและความตาย เราได้รับอิสระเพื่อรับใช้พระเจ้า และมีส่วนในพระคุณของพระองค์ตลอดไป ดังนั้นเราจะใช้เสรีภาพที่เราได้รับนั้นอย่างไร?

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งเสรีภาพและพระคุณ ขอทรงโปรดให้พระวิญญาณแห่งสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ ที่จะเข้าใจการอวยพรของพระองค์อย่างเต็มที่มากขึ้น ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ใช้พระพรเหล่านั้นเพื่อแบ่งปันพระคุณของพระองค์กับครอบครัว และเพื่อนของข้าพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ลืมพระพรต่างๆ ที่พระองค์ให้มาหรือใช้เสรีภาพของข้าพระองค์ในทางที่ผิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น