ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในหนังสือ 1 โครินทร์ 6: 19-20 เปาโลบอกเราว่าร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราอีกต่อไป เพราะพระเจ้าซื้อเรามาในราคาที่แพง และในบทที่7 นี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เปาโลให้เราระลึกไว้ว่า เมื่อเราแต่งงาน ร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราอีกต่อไป แต่เป็นของคู่สมรสของเรา เราต้องใช้ร่างกายของเราให้เป็นพระพร ให้เป็นที่ชอบใจ ให้เติมเต็มในชีวิตของคู่สมรสของเรา นี่เป็นเรื่องสำคัญในสายสัมพันธ์ของการแต่งงานกันและเพื่อให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รักและบริสุทธิ์ พระบิดา โปรดยกโทษที่ข้าพระองค์ทำให้ค่าของตนเองต่ำลง โดยการไม่ปฏิบัติต่อร่างกายของข้าพระองค์เองให้เป็นเหมือนกับเป็นของขวัญแด่พระองค์ ไม่ว่าจะในฐานะที่แต่งงานหรือเป็นคนโสด ข้าพระองค์อยากใช้ร่างกายนี้ในทางที่บริสุทธิ์ และเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ (และของคู่สมรสของข้าพระองค์) อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น