ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลเขียนข้อนี้เพื่อจะช่วยผู้เชื่อใหม่ให้รักษาเสรีภาพอันแท้จริงในพระคริสต์ไว้ให้ดี ไม่ใช่เสรีภาพที่คิดว่าจะได้มาด้วยการทำตามกฎเพื่อให้พระเจ้ายอมรับ(กาลาเทียบท3และ4) กฎไม่สามารถทำให้เขาเป็นคนดีได้ในสายตาพระเจ้า มีแต่ความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นที่จะทำให้เราเป็นอิสระกลายเป็นคนใหม่ที่พระคริสต์ได้สร้างขึ้นด้วยพระคุณของพระองค์ (กาลาเทีย2:14-16; 2กธ 3:17-18) พวกเขาได้กลายมาเป็นลูกๆของพระเจ้าแล้วโดยความเชื่อ ที่มีพระวิญญาณนำเพื่อจะได้มีลักษณะแบบพระเยซู (กาลาเทีย5:16-27 ) พวกเราก็เหมือนกัน เมื่อเราเป็นลูกๆของพระเจ้าแล้ว เราก็เป็นอิสระจากกฎและความบาปแล้ว เพราะเราเชื่อในพระเยซู และได้รับการจุ่มน้ำโดยความเชื่อ (กาลาเทีย3:26-29; โรมัน 6:3-14; 1กธ15:3-7) เราต้องไม่กลับไปอยู่ภายใต้กฎ หรือข้อบังคับต่างๆ หรือข้อเรียกร้องของพวกผู้นำทางศาสนาอีกต่อไป พระเจ้าจะไม่ยอมรับเราแน่ เพราะถ้าทำอย่างนั้น เราก็กลับไปเป็นทาสอีกครั้งหนึ่ง เปาโลขอร้องให้เราพึ่งในพระคุณของพระเยซู ไม่ใช่การรักษากฎ ไม้กางเขนและอุโมงค์ที่ว่างเปล่าของพระเยซูต่างหาก ที่ทำให้เราเป็นอิสระจากความบาป ความตาย และการเป็นทาส ไม่ใช่การกระทำของเรา

Thoughts on Today's Verse...

Paul wrote to help the new believers keep their true freedom in Christ: freedom from trying to earn their righteousness through law-keeping (Galatians chapters 3 and 4). The law could not justify them before God. Only faith in Jesus offered them freedom to be all Christ had re-created by grace to be (Galatians 2:14-16; 2 Corinthians 3:17-18). They were God's children through faith, led by the Spirit to take on the character of Jesus (Galatians 5:16-27). We, too, must realize that since we are God's children, we have been freed from law-keeping and sin because of our faith in Jesus and our participation with him in baptism through faith (Galatians 3:26-29; Romans 6:3-14; 1 Corinthians 15:3-7). We must never return to justifying ourselves through works of any law, set of rules, or someone's religious expectation. To do so is to give up our freedom and return to the bondage. Paul begs us to rely on what Jesus did for us, not on works of the law. It is the cross of Christ and the empty tomb that liberate us from sin, death, and slavery to what cannot save us.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ อับบาพระบิดาของข้าพเจ้า ขอบคุณที่ปลดปล่อยข้าพเจ้าจากความผิดบาป ขอบคุณที่ปลดปล่อยข้าพเจ้าจากการพยายามรักษากฎเพื่อให้พระองค์ยอมรับ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์จะใช้พระวิญญาณเสริมกำลังและเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้า เพราะด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทิ้งความบาปไว้เบื้องหลัง ข้าพเจ้าอยากตอบแทนพระคุณของพระองค์ด้วยการใช้ชีวิตแบบของพระเยซู และเป็นพระพรให้กับคนในครอบครัว ในที่ทำงาน และในโลกที่พระองค์สร้างขึ้นนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Righteous God, my Abba Father, thank you for freeing me from the guilt and power of sin! Thank you for liberating me from trying to earn my salvation through law-keeping. I trust that you will empower and transform me by your Spirit. By the Spirit's power, I know I can now leave my sinful past behind. I want to honor your grace by living a life of character and blessing in my family, in my work, and in your world. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กาลาเทีย 5:1

ความคิดเห็น