ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคุณและเสรีภาพไม่ได้แปลว่าเราทำบาปได้ (ยูดา 4) ที่จริงแล้วความบาปทำให้เราเป็นทาส ความบาปทำแล้วติดเป็นนิสัย (ยอห์น 8:34) เราผู้ชึ่งได้ตายและฝังตัวตนเก่าแห่งความบาปของเราไปกับพระเยซูตอนที่เรารับพิธีจุ่มแล้วนั้น ก็ไม่ควรให้ความบาปมีอำนาจและเป็นนายเรา เพราะเราได้รับการปลดปล่อยโดยพระคุณแล้ว (โรมัน 6:1-14) ดังนั้นให้แสวงหาอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะชำระเราจากความบาป (ฮีบรู 9:14) และมีอำนาจในการให้เราเป็นอิสระจากความบาป (โรมัน 8:10-15) ขอให้เราใช้เสรีภาพที่จะเป็นพระพรและเสริมสร้างคนอื่น ให้เราใช้เสรีภาพของเราที่จะถวายจิตใจและมีชีวิตเพื่องานของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ พระบิดาของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ปลดปล่อยข้าพระองค์จากความผิดบาป ขอทรงให้กำลังและเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะทิ้งอดีตที่เต็มไปด้วยความบาปของข้าพระองค์ และใช้ชีวิตตามลักษณะแบบพระองค์เพื่อเป็นพระพรในครอบครัวของข้าพระองค์ ในที่ทำงาน และในโลกของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น