ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าของวัฒนธรรมและชนชาติของเราคืออะไร แน่นอนพระเจ้าของเราคือพระเยโฮวาห์ กษัตริย์แห่งอิสราเอล และพระผู้ไถ่ของผู้หลงหาย พระองค์เป็นกษัตริย์ของทุกเชื้อชาติ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของชนชาติของเรา เราห่างไกลจากการเป็น "หนึ่งชนชาติภายในพระเจ้า" แต่เราสามารถอธิษฐานขอให้มีการฟื้นฟูในแผ่นดินของเรา เราสามารถกลับใจที่เราไม่ได้ให้พระองค์มาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา พระองค์สัญญาว่าจะตอบเรา ถ้าเราถ่อมตัวเองลงและแสวงหาพระองค์ ขอทำเราเริ่มต้นทำวันนี้เลยนะครับ

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย และพระบิดาแห่งประชาชาติ ข้าพระองค์ถ่อมใจลงต่อพระพักตร์ของพระองค์ในวันนี้ รู้ตัวว่าข้าพระองค์และคนอื่นๆ ทำบาป ข้าพระองค์ขออธิษฐานที่พระองค์จะทรงฟื้นฟูเราด้วยอำนาจของพระคำของพระองค์ และอำนาจบริสุทธิ์ของพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงนำการเริ่มต้นใหม่และการฟื้นฟูมายังดินแดนของเรา อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์และอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น