ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"พวกเขาจะรู้ว่าเราคือองค์เจ้าชีวิต" นี่เป็นประโยคที่คุ้นเคยกันดีในหนังสือผู้เผยพระวจนะเอเสเคียล และประโยคที่กล่าวในข้างต้นนี้ ก็เป็นประโยคที่น่ากลัวสำหรับคนที่ดื้อรั้น ทำบาป และทำในสิ่งชั่วร้าย พระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ คนที่บอกว่าพระองค์คือพระเจ้าของพวกเขาก็ควรจะสะท้อนให้เห็นถึงพระสิริและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ พวกเขาควรจะให้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น ถ้าพวกเขาไม่ทำ พระเจ้าก็จะลงโทษ พระองค์บอกว่าคนจะรู้จักพระองค์ในฐานะที่เป็นพระเจ้า จะมีวันที่หลายคนจะดูหมิ่นพระนามของพระเจ้าและเอ่ยนามของพระองค์ในทุกสถานการณ์ ดังนั้นนี่ก็เป็นการเตือนอย่างจริงจังว่าพระนามของพระเจ้าบริสุทธิ์ พระองค์จะสำแดงความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์ของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอทรงยกโทษที่ข้าพระองค์ไม่ยำเกรงพระองค์เท่าที่ควร ขอทรงส่งการฟื้นฟูมายังคนของพระองค์ เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และสรรเสริญความบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยความรักและความยำเกรงในพระองค์มากขึ้น พระองค์ทรงบริสุทธิ์ ชอบธรรม ยิ่งใหญ่ และทรงดีต่อเรา ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์แสดงออกถึงการถวายเกียรติแด่พระองค์อย่างซื่อสัตย์มากขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์และในคำพูดของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น