ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเรารับประทานขนมปังและไวน์ในช่วงพิธีศีลระลึก พระเจ้าบอกเราว่า "ความผิดของเราได้ถูกลบไปแล้ว" และ "ความของเราบาปได้รับการไถ่" มีผู้บริสุทธิ์เพียงผู้เดียว ที่ในพระคุณของพระองค์ จะสามารถทำในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ พระองค์ได้เตรียมเครื่องเสียสละที่สมบูรณ์แบบสำหรับความบาปของเรา คือพระบุตรของพระองค์เอง ความบริสุทธิ์ ความชอบธรรม และความบริบูรณ์ของเรา ไม่ได้มาจากความพยายามของเราในโลกนี้ แต่จากผู้ที่มาจากแท่นบูชาแห่งสวรรค์ และให้ชีวิตของพระองค์เพื่อที่เราจะเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า (ดู 2 โครินธ์ 5:21)

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับการเสียสละที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ เพื่อความผิดของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะช่วยให้คนอื่นรู้จักของขวัญที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่จะช่วยให้พวกเขาได้ยืนต่อหน้าพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์และปราศจากคราบของความบาปใดๆ ขอพระองค์ได้รับพระสิริ พระเกียรติ คำขอบพระคุณ และคำสรรเสริญ ในพระนามพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอด และองค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น