ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในช่วงทำพิธีศีลระลึกนั้น เมื่อขนมปังและเหล้าองุ่นแตะถูกริมฝีปากของเรา พระเจ้าบอกว่า "ความผิดของเจ้าได้ถูกขจัดไปแล้ว" และ "ความบาปของเจ้าได้ถูกลบแล้ว" พระผู้ศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ โดยพระคุณของพระองค์ ได้ทำในสิ่งที่เราไม่มีวันทำได้ คือพระองค์ได้จัดหาเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อไถ่บาปให้กับเรา นั่นก็คือพระบุตรเพียงองค์เดียวของพระองค์ ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนก็ตาม เราก็ไม่มีทางบริสุทธิ์ หรือเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า หรือสมบูรณ์แบบได้เลย แต่สิ่งเหล่านี้เกิดจากพระผู้นั้นที่มาจากแท่นบูชาแห่งสวรรค์ และสละชีวิตของพระองค์เอง เพื่อเราจะได้เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าได้(ดู 2 โครินธ์ 5:21)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เลอค่าและทรงรัก ขอบคุณสำหรับเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ เพื่อไถ่บาปทั้งหลายของข้าพเจ้า โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะช่วยให้คนอื่นรู้จักของขวัญที่สุดแสนจะวิเศษของพระองค์ ที่จะทำให้พวกเขาสามารถยืนต่อหน้าพระองค์ อย่างผู้บริสุทธิ์และปราศจากคราบบาปใดๆ ขอพระองค์ได้รับพระสิริ พระเกียรติ คำขอบคุณ และคำสรรเสริญ ในนามของพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอด และองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น