ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่า เป็นเสียงจากบรรดาคนที่รู้ว่าพระเจ้าทรงครอบครอง และความรอดนั้นมาจากพระองค์ นี่ก็เป็นเพราะลูกแกะที่ยอมถูกฆ่าตาย แต่ได้มีชัยชนะเหนือความตาย เป็นเพราะการเสียสละและความสัตย์ซื่อของลูกแกะนั้น เราจึงมีความมั่นใจในแผ่นดินสวรรค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก และพระเจ้าผู้ทรงครอบครอง ขอบพระคุณที่ให้ความรอดแก่ข้าพระองค์โดยการส่งพระคุณของพระองค์มายังข้าพระองค์ผ่านทางพระเยซู ขอบพระคุณพระเยซู ที่ยอมสละพระองค์เองให้เป็นลูกแกะที่ต้องยอมตายเพื่อความบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยากที่จะเข้าไปในสวรรค์ เพื่อที่จะอยู่ต่อหน้าพระองค์ และสรรเสริญพระองค์ที่หน้าบัลลังก์ของพระองค์พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ ผู้ที่ยอมตายในความเชื่อ ผู้อาวุโส และบรรดาคริสเตียนที่สัตย์ซื่อต่อพระองค์ ขอให้คำสรรเสริญ พระเกียรติ พระสิริและคำขอบพระคุณทั้งสิ้น จงมีแด่พระองค์พระเจ้าผู้เดียว ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น