ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงสร้างโลกเสร็จในวันที่ 6 พระองค์ให้โลกดำรงอยู่ได้ด้วยพระคำที่มีอำนาจของพระองค์ พระองค์ยังคงทำงานเกี่ยวกับเราและทำงานในตัวเรา และพระองค์จะยังคงทำงานในเราตามความต้องการของพระองค์เพื่อสง่าราศีของพระองค์ (ฟิลิปปี 2:12-13) จนกว่าพระคริสต์จะมาพาเรากลับบ้าน!

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดา ที่ทำงานในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สารภาพว่าในบางเวลาที่พระองค์ดูเหมือนไกล แต่พอมองย้อนกลับไปในช่วงที่สำคัญในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สามารถเห็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์และพระคุณของพระองค์ที่นำข้าพระองค์มาจนทุกวันนี้ พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยมากยิ่งขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ ในการที่ข้าพระองค์จะแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์และมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น