ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า" สิ่งนี้เป็นพื้นฐานในการวางแผนของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา เมื่อครอบครัวถูกสร้างขึ้นด้วยพันธสัญญาแห่งพระคุณของพระเจ้า การเคารพและเชื่อฟังคำสั่งของลูกที่มีต่อพ่อแม่ก็จะเป็นพระพรให้แก่ตัวเขาเอง! ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ เรารักษาศักดิ์ศรีของพ่อแม่ของเราและสอนบทเรียนชีวิตที่สำคัญแก่ลูกหลานของเรา คือเมื่อเราให้เกียรติและเคารพพ่อแม่อย่างเหมาะสม อย่าให้เราหลงไปกับในยุคของเราที่คนรุนแรงกับพ่อแม่ ให้เราเป็นพระพรให้แก่พ่อแม่ของเราในทางที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า (ถ้าพ่อแม่ของคุณเป็นคนที่ไม่ตามพระเจ้าหรือเป็นคนรุนแรง ให้หาผู้ที่อายุมากกว่าในคริสตจักรของคุณเพื่อให้พวกเขาช่วยเหลือทางด้านอารมณ์และจิตวิญญาณของคุณ และในขณะเดียวกันก็ให้ปฏิบัติกับพ่อแม่ที่แท้จริงด้วยความซื่อสัตย์ส ความเคารพและความถูกต้อง)

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักและพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ขอบพระคุณสำหรับพ่อแม่ของข้าพระองค์ —ทั้งพ่อแม่ที่แท้จริงและ / หรือพ่อแม่ทางฝ่ายจิตวิญญาณ ขอทรงอวยพรพวกเขาในสิ่งที่จำเป็นต่อพวกเขาในการที่จะหาทางกลับบ้านมาหาพระองค์ ขอทรงให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ที่จะรู้วิธีแสดงความรักและความเคารพที่ดีที่สุดต่อพวกเขา พระบิดา เหนือสิ่งอื่นใด ขอทรงโปรดช่วยให้พวกเขาที่จะเห็นว่าความรักและลักษณะของข้าพระองค์มาจากพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น