ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ต้องการคำอธิบายมาก แต่แค่ต้องมีการนำไปใช้ให้มากขึ้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดยกโทษให้กับความเห็นแก่ตัวของข้าพระองค์ พระองค์ทรงอวยพรข้าพระองค์อย่างเต็มล้นผ่านทางพระเยซู ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณ ให้ข้าพระองค์มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีใจรักผู้อื่น มีใจเมตตารู้จักให้อภัย และใจดีต่อคนอื่น เหมือนอย่างที่ข้าพระองค์อยากให้คนอื่นทำเช่นเดียวกันต่อข้าพระองค์ และเหมือนอย่างที่องค์เจ้าชีวิตได้ทำแบบนี้กับข้าพระองค์ตลอดมา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น