ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราก็เป็นเหมือนกับเอซาว ที่สนใจแต่สิ่งทางโลกและปากท้องของเราเอง เราลืมที่จะมองให้ไกลถึงสิ่งต่างๆ พระวจนะของพระเจ้า พระคัมภีร์ การแสดงให้เห็นถึงพระคำของพระองค์ในพระเยซู และคำประกาศของพระองค์ในหนังสือพระกิตติคุณ เป็นสิ่งที่สามารถช่วยเราได้ตลอดไป นี่เป็นอาหารแห่งชีวิตที่เราแสวงหา

Thoughts on Today's Verse...

Like Esau, we get so diverted by the mundane things of life and the growling of our bellies, we forget the longer range view of things. God's Word, his written Word the Bible, his demonstrated Word in Jesus, and his proclaimed Word in the Gospel are what can sustain us eternally. This is the living bread we seek.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นความจริงและซื่อสัตย์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์หิวในพระคำของพระองค์ซึ่งจำเป็นมากสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ มากกว่าความหิวในอาหาร ข้าพระองค์สารภาพว่าบางเวลาข้าพระองค์หันเหไปตามสิ่งทางโลก และไม่ได้แสวงหาพระคำของพระองค์ และไม่ได้เลี้ยงดูจิตวิญญาณของข้าพระองค์เองอย่างเต็มที่ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่จะมุ่งมั่นใส่ใจในการทรงนำของพระองค์และความจริงของพระองค์ผ่านทางพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

True and Faithful God, through your Holy Spirit create in me a hunger for your Word that is much more necessary for my life than my hunger for food. I confess that at times I have been distracted by the mundane things of life and have not sought your Word and have not nourished my soul as fully as I could. Please forgive me as I re-commit myself to be more attentive to your leading and your truth through your Word and by your Spirit. In the name Jesus Christ I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 4:4

ความคิดเห็น