ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราก็เป็นเหมือนกับเอซาว ที่สนใจแต่สิ่งทางโลกและปากท้องของเราเอง เราลืมที่จะมองให้ไกลถึงสิ่งต่างๆ พระวจนะของพระเจ้า พระคัมภีร์ การแสดงให้เห็นถึงพระคำของพระองค์ในพระเยซู และคำประกาศของพระองค์ในหนังสือพระกิตติคุณ เป็นสิ่งที่สามารถช่วยเราได้ตลอดไป นี่เป็นอาหารแห่งชีวิตที่เราแสวงหา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นความจริงและซื่อสัตย์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์หิวในพระคำของพระองค์ซึ่งจำเป็นมากสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ มากกว่าความหิวในอาหาร ข้าพระองค์สารภาพว่าบางเวลาข้าพระองค์หันเหไปตามสิ่งทางโลก และไม่ได้แสวงหาพระคำของพระองค์ และไม่ได้เลี้ยงดูจิตวิญญาณของข้าพระองค์เองอย่างเต็มที่ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่จะมุ่งมั่นใส่ใจในการทรงนำของพระองค์และความจริงของพระองค์ผ่านทางพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น