ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อพระเยซูได้รับการยกย่อง เมื่อชื่อของพระองค์ได้รับการสรรเสริญ เมื่อทุกคนยอมรับสง่าราศีของพระองค์ พระเจ้าก็ได้รับเกียรติและมีความสุข สรรเสริญแด่พระนามของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ พระบุตรของพระเจ้า และกษัตริย์ผู้มีชัยชนะ

คำอธิษฐาน

พระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ชื่อของพระองค์นั้นยอดเยี่ยม การเสียสละเพื่อบาปของข้าพระองค์เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเมตตากรุณาของพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่พระบิดาของเราได้นำพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตาย และเพราะโดยพระองค์ ข้าพระองค์ก็จะสามารถที่อยู่กับพระเจ้าและนมัสการพระองค์ตลอดไป พระองค์ทรงเต็มไปด้วยสง่าราศี พระเยซู องค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น