ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนที่คุณยังเป็นเด็กอยู่ คุณจะสั่งให้คนอื่นมานับถือคุณได้หรือ เป็นไปไม่ได้พวกเขาจะนับถือคุณหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการวางตัวและนิสัยของคุณ พวกเราที่เป็นผู้ใหญ่จะต้องยอมรับและชื่นชมคริสเตียนที่อายุน้อยกว่าที่วางตัวดีและมีความเชื่อเข้มแข็ง ส่วนพวกเราที่มีอายุน้อยกว่า ก็ต้องมีชีวิตที่เข้าท่าไม่ขัดตาผู้ใหญ่ เพราะคุณสมบัติที่สำคัญที่คริสเตียนทุกเพศทุกวัยควรมี คือการวางตัวดี มีคุณธรรม มีความเชื่อ ความรัก และความเมตตา ต่อกันและกัน

Thoughts on Today's Verse...

How do you command the respect of others when you are young? You don't! You earn that respect by the character and quality of your life. Those of us who are older must recognize and validate younger Christians who are people of character and faith. Those of us who are younger, need to live a life of character that cannot be questioned. Character, morality, faith, and loving kindness are essential attributes of the Christian, no matter his or her age.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอขอบคุณสำหรับน้องๆในคริสตจักร ทั้งที่ยังอายุน้อยแต่ก็ยืนหยัดที่จะมีลักษณะเหมือนพระองค์ และไม่ยอมไปทำตามเพื่อนๆที่ชักจูงให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดี และก็ขอขอบคุณสำหรับพี่ๆในความเชื่อเช่นกัน ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าใช้ของประทานทั้งหลายที่พระองค์ให้มา และยังมีบทบาทและส่งเสริมข้าพเจ้าให้เติบโตขึ้นทางฝ่ายจิตวิญญาณอีกด้วย โปรดช่วยให้คริสตจักรของเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยไม่เกี่ยงเรื่องอายุ เพื่อนำสง่าราศีมาสู่พระองค์และแผ่ขยายอาณาจักรของพระองค์ออกไป อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy God, I thank you for those in our church family who are young and stand for your character and who live godly lives despite pressure from their peers to do otherwise. Father, I also thank you for those who are older in the faith, who have given me a chance to use my gifts and who have influenced and encouraged me in my spiritual growth. Please help us keep our church united in mission and purpose across the different age groups, to your glory and for the growth of your Kingdom. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ทิโมธี 4:12

ความคิดเห็น