ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนที่คุณยังเป็นเด็กอยู่ คุณจะสั่งให้คนอื่นมานับถือคุณได้หรือ เป็นไปไม่ได้พวกเขาจะนับถือคุณหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการวางตัวและนิสัยของคุณ พวกเราที่เป็นผู้ใหญ่จะต้องยอมรับและชื่นชมคริสเตียนที่อายุน้อยกว่าที่วางตัวดีและมีความเชื่อเข้มแข็ง ส่วนพวกเราที่มีอายุน้อยกว่า ก็ต้องมีชีวิตที่เข้าท่าไม่ขัดตาผู้ใหญ่ เพราะคุณสมบัติที่สำคัญที่คริสเตียนทุกเพศทุกวัยควรมี คือการวางตัวดี มีคุณธรรม มีความเชื่อ ความรัก และความเมตตา ต่อกันและกัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอขอบคุณสำหรับน้องๆในคริสตจักร ทั้งที่ยังอายุน้อยแต่ก็ยืนหยัดที่จะมีลักษณะเหมือนพระองค์ และไม่ยอมไปทำตามเพื่อนๆที่ชักจูงให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดี และก็ขอขอบคุณสำหรับพี่ๆในความเชื่อเช่นกัน ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าใช้ของประทานทั้งหลายที่พระองค์ให้มา และยังมีบทบาทและส่งเสริมข้าพเจ้าให้เติบโตขึ้นทางฝ่ายจิตวิญญาณอีกด้วย โปรดช่วยให้คริสตจักรของเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยไม่เกี่ยงเรื่องอายุ เพื่อนำสง่าราศีมาสู่พระองค์และแผ่ขยายอาณาจักรของพระองค์ออกไป อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น