ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่ข้อความนี้จะถูกเน้น เมื่อพูดถึงปัญหาที่เกี่ยวกับรัฐบาลหรือการเมืองการปกครองระดับประเทศ แต่ให้เราจำไว้ว่าการนำมาใช้ที่แท้จริงนั้น เราต้องเริ่มจากตัวเราและที่คริสตจักรของเรา เราสามารถเริ่มต้นฟื้นฟูอาณาจักรของเราได้ ถ้าเราอุทิศตนในการอธิษฐานในแต่ละวัน ในการอดอาหารแต่ละอาทิตย์ และเตรียมจิตใจที่อยากจะแสวงหาพระเจ้าให้เข้ามาในโลกของเราและเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า พระบิดาของทุกคนและทุกชนชาติ โปรดเข้ามาในโลกของเราด้วยหมายสำคัญที่ชัดเจนที่แสดงถึงฤทธานุภาพและพระคุณของพระองค์ ขอทรงเรียกผู้ที่หลงหายผ่านทางเรา โปรดใช้เราให้เกิดผลของการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น