ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนหนุ่มๆอาจจะดูเหมือนว่ามีความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่น และเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน แต่สำหรับผู้ใหญ่ กลับมองว่าคนหนุ่มๆนั้นหัวรั้น ไม่เชื่อฟังและวู่วาม เรื่องการมองต่างมุมของคนต่างวัย มันก็เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัย คนหนุ่มก็จะมองว่าผู้ใหญ่นั้นสุขุมรอบคอบ คาดเดาได้ และเปลี่ยนแปลงยาก ความต่างของอายุนี้ บางครั้งก็ก่อให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งได้ แต่ทั้งสองฝ่ายก็มีสิ่งที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันได้ แต่ไม่ว่าคริสเตียนผู้ใหญ่จะทำผิดแค่ไหน คนหนุ่มก็ยังต้องให้ความเคารพนับถือพวกเขาอยู่ดี เพราะพวกเขายังคงตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อมาจนถึงทุกวันนี้ แต่คริสเตียนผู้ใหญ่ก็ต้องยอมรับฟังคำตักเตือนของคริสเตียนหนุ่มๆด้วย โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาทำด้วยการอธิษฐานอ้อนวอน ที่ได้แสดงออกอย่างนอบน้อม ด้วยความรัก และด้วยความเคารพต่อคริสเตียนผู้ใหญ่

Thoughts on Today's Verse...

There is an eagerness, passion, and a clear sense of purpose that can go with being young — headstrong, untested, and rash is how some who are older might describe it. There is a surety with age because of tried and true methods proven over time — staid, predictable, and unmovable is how some who are younger might describe it. These differences can cause tension and conflict; yet both have something to be learned from the other. No matter how mistaken an older Christian may be, he or she should be treated with the respect that comes from a life proven in faith. But older Christians must also be willing to receive correction from a younger one, especially if it is done prayerfully by a young believer who has demonstrated his humility, love, and respect toward those who are older.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ พระบิดาแห่งบรรพบุรุษของข้าพเจ้า และเป็นความมั่นคงในอนาคตของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะตอนที่ร่วมงานกับคนต่างวัย ขอให้ข้าพเจ้าเคารพและระมัดระวังน้ำเสียงเมื่อพูดคุยกับผู้ใหญ่ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่ยืดหยุ่นและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อทำผิดและเจอกับคำตักเตือนจากรุ่นน้อง ยิ่งกว่านั้น พระบิดาเจ้าข้า ขอให้ข้าพเจ้าได้เจอะเจอกับคนที่รักข้าพเจ้ามากพอที่จะยอมอภัยให้กับความผิดของข้าพเจ้า และรักข้าพเจ้ามากพอที่จะชี้ข้อผิดพลาดของข้าพเจ้าให้เห็น เพื่อช่วยให้ข้าพเจ้าเติบโตยิ่งกว่าพวกเขา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O Eternal Father, God of my ancestors' history and the assurance of my future, please help me be a person of integrity, especially when I deal with those who are not of my age group. May I be respectful and careful with my tone as I speak with those who are older. May I be pliable and open to change when confronted with my errors by those who are younger. Most of all, Father, please lead those people into my life who will love me enough to forgive my errors and also love me enough to point them out to me and to help me grow beyond them. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ทิโมธี 5:1

ความคิดเห็น