ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามักจะสนใจแต่สิ่งที่อยู่ภายนอก พระเยซูแสดงให้เห็นถึงว่าพระเจ้าเป็นห่วงเราในเรื่องจิตวิญญาณของเรา พระองค์ไม่ต้องการให้เราสนใจแค่สิ่งที่เรารับเอาเข้ามา แต่อยากให้เราสนใจสิ่งที่เราจะทำให้มันเติบโตขึ้นในใจและที่จะเข้าไปในความคิดของเราด้วย เราต้องเอาใจใส่โลกในจิตใจของเรามากที่สุด ดังนั้นให้เราซื่อสัตย์ต่อตัวเองและถามตัวเราว่า เรากำลังให้ความสนใจกับโลกในจิตใจมากเท่ากับสิ่งที่เห็นภายนอกหรือไม่

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ผู้รู้ถึงความคิดและจิตใจ ขอให้ทุกคำจากปากและทุกความคิดในใจของข้าพระองค์นั้นเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ ข้าพระองค์ขอถวายจิตใจของข้าพระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ชำระและปรับปรุงเสียใหม่ ขอทรงปกป้องจิตใจของข้าพระองค์ จากความทะเยอทะยานที่ชั่วร้าย และปกป้องความคิดของข้าพระองค์จากความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น