ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในช่วงสุดท้าย เราผู้เชื่อแต่ละคน— ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ชายและหญิง — จะต้องได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ และพระวิญญาณจะพิสูจน์ให้เราเห็นพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ เหมือนตอนที่พระเยซูอธิษฐานเผื่อเราก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ (ยอห์น 17: 20-23) เราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยไม่มีอุปสรรคเกี่ยวกับเพศ อายุ และเชื้อชาติ ถ้าโลกรู้อย่างแท้จริงว่าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของโลก!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งชนชาติทั้งปวง ขอทรงโปรดทำลายอุปสรรคที่แบ่งแยกเรา และปิดกั้นข้อความแห่งพระคุณของพระองค์ ขอทรงเทพระวิญญาณลงมาบนพวกเรา และขอทรงตัดสินความอคติและความเห็นแก่ตัวของเรา และให้ความรักของพระองค์เข้ามาแทนที่ ขอทรงยกโทษให้เรา ยกโทษให้ข้าพระองค์ ที่ไม่มองการณ์ไกลและเห็นแก่ตัวในเรื่องการเป็นหนึ่งเดียวกันในคริสตจักร และประกาศว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น