ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นภาพที่สวยงามจริงๆ พระเยซูที่ตายเพื่อเรา จะเลี้ยงดูเราและฟื้นฟูเรา พระเจ้าผู้ที่ความเป็นนิรันดร์ทั้งหมดแขวนอยู่ จะใช้เวลาปลอบใจเราเป็นการส่วนตัว มิน่าละ เปาโลถึงได้พูดว่า ความทุกข์ยากลำบากที่เขาต้องเจอในตอนนี้ เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยกับสง่าราศีที่พระเจ้าจะสำแดงแก่เรา (โรมัน 8:18)

Thoughts on Today's Verse...

What a beautiful picture! The One who died for us will nourish and refresh us. The One upon whom all eternity hinges will take time to personally comfort us. No wonder Paul could say that he did not consider his present sufferings worth comparing to the glory that would be revealed to us! (Romans 8:18)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดา องค์เจ้าชีวิตผู้ครอบครองทุกสิ่งที่ทรงสร้าง ขอบคุณสำหรับความรักอันอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้รับพระคุณอันใหญ่หลวงนี้ของพระองค์ ข้าพเจ้าถึงได้ดีใจมากที่ได้มันมา ถึงข้าพเจ้าจะพยายามแค่ไหนก็ตามที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์มันก็ยังไม่ได้เรื่องอยู่ดี แต่ขอบคุณพระองค์ที่สัญญาว่าจะต้อนรับข้าพเจ้าไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ และจะดูแลและปลอบโยนข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ากลับบ้านมาหาพระองค์ ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต ความรักของพระองค์นั้นเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้ และทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งสุดหัวใจ ในขณะที่ความรักนั้นเติมข้าพเจ้าจนเต็มล้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจและคำสรรเสริญ ขอสรรเสริญในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father God and Sovereign Lord of all Creation, thank you for your incredible love for me. While I know I don't deserve your overwhelming and generous grace, I rejoice in it. While I know my best attempts at honoring you fall short, thank you for promising to welcome me into your presence, care for me, and comfort me when I come home to you. Your love, O Lord, is beyond my comprehension and exhausts my appreciation while filling my heart with wonder and praise. In Jesus' name I praise you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of วิวรณ 7:17

ความคิดเห็น