ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นภาพที่สวยงามจริงๆ พระเยซูที่ตายเพื่อเราจะดูแลเอาใจใส่เราและฟื้นฟูเราขึ้น พระเจ้าจะปลอบประโลมเรา ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเปาโลจึงบอกว่าความทุกข์ยากลำบากของเขาเทียบไม่ได้เลยกับสง่าราศีที่พระเจ้าจะสำแดงแก่เรา (โรมัน 8:18)

Thoughts on Today's Verse...

What a beautiful picture! The One who died for us will nourish and refresh us. The One upon whom all eternity hinges will take time to personally comfort us. No wonder Paul could say that he did not consider his present sufferings worth comparing to the glory that would be revealed to us! (Romans 8:18)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดา องค์เจ้าชีวิตผู้ครอบครองทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ขอบคุณสำหรับความรักที่เหลือเชื่อของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ไม่สมควรได้รับพระคุณพระเมตตาอันมากล้นของพระองค์ ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในพระคุณนั้น ข้าพระองค์รู้ว่าความพยายามที่ดีที่สุดของข้าพระองค์ที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์นั้นมีเพียงน้อยนิด แต่ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่สัญญาว่าจะต้อนรับข้าพระองค์ไว้ต่อหน้าพระองค์ จะดูแลและปลอบประโลมข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์กลับบ้านมาหาพระองค์ โอ พระเจ้า ความรักของพระองค์นั้นอยู่เกินความเข้าใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณจากทั้งหมดของหัวใจ ที่ความรักของพระองค์เติมเต็มใจข้าพระองค์ด้วยความอัศจรรย?ใจและด้วยคำสรรเสริญ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Father God and Sovereign Lord of all Creation, thank you for your incredible love for me. While I know I don't deserve your overwhelming and generous grace, I rejoice in it. While I know my best attempts at honoring you fall short, thank you for promising to welcome me into your presence, care for me, and comfort me when I come home to you. Your love, O Lord, is beyond my comprehension and exhausts my appreciation while filling my heart with wonder and praise. In Jesus' name I praise you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of วิวรณ 7:17

ความคิดเห็น