ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นภาพที่สวยงามจริงๆ พระเยซูที่ตายเพื่อเราจะดูแลเอาใจใส่เราและฟื้นฟูเราขึ้น พระเจ้าจะปลอบประโลมเรา ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเปาโลจึงบอกว่าความทุกข์ยากลำบากของเขาเทียบไม่ได้เลยกับสง่าราศีที่พระเจ้าจะสำแดงแก่เรา (โรมัน 8:18)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดา องค์เจ้าชีวิตผู้ครอบครองทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ขอบคุณสำหรับความรักที่เหลือเชื่อของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ไม่สมควรได้รับพระคุณพระเมตตาอันมากล้นของพระองค์ ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในพระคุณนั้น ข้าพระองค์รู้ว่าความพยายามที่ดีที่สุดของข้าพระองค์ที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์นั้นมีเพียงน้อยนิด แต่ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่สัญญาว่าจะต้อนรับข้าพระองค์ไว้ต่อหน้าพระองค์ จะดูแลและปลอบประโลมข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์กลับบ้านมาหาพระองค์ โอ พระเจ้า ความรักของพระองค์นั้นอยู่เกินความเข้าใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณจากทั้งหมดของหัวใจ ที่ความรักของพระองค์เติมเต็มใจข้าพระองค์ด้วยความอัศจรรย?ใจและด้วยคำสรรเสริญ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น