ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะความบังเอิญ! พระเจ้ามีวัตถุประสงค์และวางแผนสำหรับเรา พระเยซูได้ส่งเรามาในโลกเพื่อที่จะบอกให้คนในโลกให้ได้สัมผัสถึงการไถ่บาปของพระองค์ และให้เกิดผลในด้านบวกในโลกนี้เพื่อพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ โปรดให้ข้าพระองค์มีปัญญาและความกล้าหาญที่จะเห็นน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น