ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นขององค์เจ้าชีวิต พระเจ้าของทุกสรรพสิ่งและพระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ (1 เปโตร 2:9-10) เราเป็นผู้รับพระคุณของพระเจ้าและได้รับการอวยพรจากความรักที่พระองค์มีต่อบรรดาพ่อของอิสราเอล เราไม่ต้องกลัวเพราะพระเจ้าคือจะดูแลอนาคตของเรา เช่นเดียวกับที่พระองค์ทำให้เห็นในประวัติศาสตร์ของผู้คนที่พระองค์ทรงเลือกที่จะส่งพระเมสสิยาห์ พระองค์จะอยู่กับเราผ่านทางการทดลองที่ยากลำบากที่เราจะต้องเผชิญ พระองค์จะต้องมั่นใจว่าเราได้รับการไถ่ ทำไมน่ะหรือครับ เพราะเราเป็นของพระองค์ เราเป็นของพระองค์ พระองค์รู้จักเรา พระองค์สร้างเรา คนของพระเจ้าก็เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ตลอดไป เราเป็นลูกของพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่และทรงครอบครอง พระเจ้าของบรรพบุรุษของเราอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ - ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความสัตย์ซื่อในสัญญาของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการไถ่บาปในหลายชั่วอายุคน ขอบพระคุณอย่างมากที่ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ องค์พระเมสสิยาห์ของเราลงมา เพื่อไถ่บาปให้แก่เรา ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระคัมภีร์ได้รับการดลใจมาจากพระองค์ เพื่อสอนให้ข้าพระองค์รู้จักความจริงของพระองค์ ขอทรงรับรู้ถึงความรู้สึกขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจของข้าพระองค์ สำหรับการอวยพรที่ข้าพระองค์ได้เป็นของพระองค์ และรู้ว่าสามารถวางอนาคตของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ได้ ขอทรงอวยพรคนของพระองค์ด้วยการให้พวกเขารู้สึกว่าพระองค์อยู่ใกล้ และขอทรงใช้เราให้นำพระสิริมาสู่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น