ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีบางอย่างที่มีค่าและสำคัญมากๆที่เราควรจะรู้ไว้ คือ ในคืนที่พระเยซูถูกทรยศ พระองค์คิดเรื่องที่จะอธิษฐานให้กับพวกเรา บ่อยครั้งที่เราอ่านข้อความในหนังสือยอห์นบทที่ 17 และคิดว่านั่นเป็นคำอธิษฐานสำหรับศิษย์เอกของพระองค์ในห้องชั้นบน แต่ถ้าดูดีๆในข้อนี้ เราจะเห็นว่าพระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อพวกเรา ผู้ที่เชื่อพระองค์ผ่านทางคำพยานของพวกศิษย์เอกเหล่านั้นด้วย พระองค์อยากให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน! พระองค์อยากให้เรามีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน มีวัตถุประสงค์และลักษณะของพระเจ้าอย่างเดียวกันกับที่พระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ถ้าเราไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วโลกจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์มา พวกเขาจะรู้ได้ยังไงว่าควรจะเชื่ออะไร พวกเขาจะรู้ได้ยังไงว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับเราด้วย และช่วยเปลี่ยนแปลงเรา และช่วยให้เราเห็นว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตของการเป็นศิษย์ของพระองค์ โปรดทำลายอุปสรรคที่แบ่งแยกเราออกเป็นหลายๆนิกาย และโปรดช่วยให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกๆสิ่ง และเป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ซึ่งสำคัญที่สุด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น