ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่เรามองถึงงานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำไปในอดีตนั้น แล้วเราก็คิดว่าเราคงไม่มีทางที่จะมองเห็นอำนาจของพระองค์อย่างที่คนสมัยก่อนเห็น แต่ก็เหมือนกับที่พระเจ้าได้บอกกับคนของพระองค์รุ่นใหม่ๆว่า พระองค์จะไปกับพวกเขาและให้กำลังเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทำให้กับรุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกเขา เราต้องรู้ว่าพระองค์จะทำได้มากกว่าที่เราขอหรือจินตนาการได้ในงานของพระองค์ภายในเรา (เอเฟซัส 3:20)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงฤทธานุภาพ เราอธิษฐานที่พระองค์จะใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์เรียกผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดในยุคของเราให้เข้ามาหาพระเยซู โปรดใช้เราให้เป็นเครื่องมือของพระองค์ ขอให้พระองค์ทำการทรงไถ่ การคืนสายสัมพันธ์ และการฟื้นฟูในยุคของเราเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทำเมื่่อหลายปีก่อน พระบิดาเราเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และความปรารถนาที่พระองค์อยากช่วยเราให้รอด ขอทรงโปรดสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ในยุคของเรา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น