ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีบางเรื่องที่สำคัญที่เราควรรู้ไว้ว่า ในคืนที่พระเยซูถูกทรยศ พระองค์อธิษฐานเพื่อพวกเรา บ่อยครั้งที่เราอ่านในยอห์นบทที่ 17 และเรียนจากบทนั้นว่าเป็นคำอธิษฐานเพื่อสาวกของพระองค์ในห้องชั้นบน แต่ถ้าเราพิจารณาเรื่องนี้ดีๆแล้ว เราจะเห็นว่าพระเยซูทรงอธิษฐานสำหรับพวกเรา ผู้ที่เชื่อในพระองค์เพราะคำพยานของเหล่าอัครสาวก พระองค์ต้องการให้เราเป็นหนึ่งในบรรดาสาวกด้วย! พระองค์ต้องการให้เรามีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน มีวัตถุประสงค์และลักษณะของพระเจ้าเหมทอนกัน ถ้าเราไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วโลกจะรู้ว่าพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์มาได้อย่างไร พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าควรจะเชื่ออะไร พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษให้แก่เราและเปลี่ยนแปลงเรา และช่วยให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา ในฐานะที่เป็นสาวกของพระองค์ ขอทรงทำลายอุปสรรคที่แยกเราออกตามกลุ่มศาสนาที่แตกต่างกัน และขอทรงช่วยให้เราได้พบกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกๆสิ่ง และเป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ซึ่งสำคัญที่สุด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น