ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ใช่แล้วครับ เราทุกคนเป็นคนที่จิตใจแตกสลาย มีข้อบกพร่อง และมีมลทิน หรืออย่างน้อย นั่นคือสิ่งที่เราเคยเป็น (โครินธ์ 6:9-11) สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระคุณและงานของพระเยซู เราสามารถยืนต่อหน้าพระเจ้าได้อย่างบริสุทธิ์ ปราศจากตำหนิ และเป็นอิสระจากการกล่าวโทษ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ให้อภัย พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ทรงไถ่ข้าพระองค์จากวิถีแห่งความบาปและความตายของข้าพระองค์ โดยการเสียสละชีวิตขององค์พระเยซู ขอบคุณที่ช่วยให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนพระเยซูโมากขึ้นดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอบคุณที่ทรงสร้างข้าพระองค์โดยพระคุณของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ไม่สามารถเป็นแบบนี้ได้ด้วยความพยายามของตนเอง พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ช่วยข้าพระองค์จากความบาปของข้าพระองค์ ไถ่ข้าพระองค์จากความผิดของข้าพระองค์ และไถ่ข้าพระองค์เพื่อที่จะได้มีส่วนในพระสิริของพระองค์ สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น