ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราพยายามที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยและวางใจในพระคุณของพระองค์ พระองค์ก็ประทานพระคุณให้แก่เราแล้ว — เราได้รับสายสัมพันธ์กับคนอื่นๆ เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ "ครั้งเดียวเพื่อทุกคน" พลังแห่งการชำระก็ดำเนินต่อไป ตราบเท่าที่ใจของเราจะเข้าหาพระคุณของพระองค์ และใจเราพยายามที่จะเดินในทางของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

As we seek to please God and trust in his grace, more grace is supplied — we are given relationship with each other. And while Jesus' death was "once for all," its cleansing power goes on and on as long as our hearts are tuned to his grace and our hearts seek to walk his path.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตา ขอบคุณสำหรับของขวัญคือองค์พระเยซู และการชำระที่การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูนำมาให้แก่ข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ในวันนี้ที่จะมีชีวิตที่ทุ่มเทมากขึ้น ขอบพระคุณสำหรับความมั่นใจว่า เมื่อข้าพระองค์แสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ และมีชีวิตตามพระองค์ พระองค์จะยกโทษความบาปของข้าพระองค์ และชำระข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์เป็นคนใหม่ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving Father, thank you for the gift of Jesus and the cleansing his death brings me. Help me today to live a more dedicated life. Thank you for the assurance that as I seek your will and live your life you are also forgiving me of my sins and cleansing me and making me new. Through the intercession of Jesus, and in his mighty name, I offer these words of thanks. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 1:7

ความคิดเห็น