ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราพยายามที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยและวางใจในพระคุณของพระองค์ พระองค์ก็ประทานพระคุณให้แก่เราแล้ว — เราได้รับสายสัมพันธ์กับคนอื่นๆ เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ "ครั้งเดียวเพื่อทุกคน" พลังแห่งการชำระก็ดำเนินต่อไป ตราบเท่าที่ใจของเราจะเข้าหาพระคุณของพระองค์ และใจเราพยายามที่จะเดินในทางของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตา ขอบคุณสำหรับของขวัญคือองค์พระเยซู และการชำระที่การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูนำมาให้แก่ข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ในวันนี้ที่จะมีชีวิตที่ทุ่มเทมากขึ้น ขอบพระคุณสำหรับความมั่นใจว่า เมื่อข้าพระองค์แสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ และมีชีวิตตามพระองค์ พระองค์จะยกโทษความบาปของข้าพระองค์ และชำระข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์เป็นคนใหม่ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น