ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่มีศัตรูที่ไหนจะสามารถเอาชนะคนของพระเจ้าได้ พระเจ้าของเรา ผู้ทรงไถ่ มีฤทธิ์อำนาจ ยิ่งใหญ่ในความบริสุทธิ์ และยิ่งใหญ่กว่าศัตรูใดๆ ของเรา เราจะไม่กลัวสิ่งที่ความชั่วร้ายเอามาขู่ เพราะพระผู้ช่วยของเราได้มีชัยเหนือสิ่งเหล่านั้นตลอดกาลแล้ว

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงสงบใจข้าพระองค์ไม่ให้มีความกลัวความกังวลในจิตใจ ขอทรงโปรดให้ความกล้าและความมั่นใจแก่ข้าพระองค์ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เป็นศัตรูกับความเชื่อของข้าพระองค์ และต่อต้านพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น