ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเตือนเราที่จะ "แบกกางเขนของคุณทุกวันและตาม" พระองค์ ทางแห่งความจริงเป็นทางเลือกในชีวิตประจำวัน การที่เราไม่พยายามมุ่งมั่นที่จะให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิต เป็นความสำคัญสูงสุดในทุกการตัดสินใจของเรา ก็เป็นการออกไปไกลจากชีวิตที่พระองค์ทรงเรียกเรา การตัดสินใจใดๆ ที่ไม่มีการพยายามแสวงหาว่าเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์หรือไม่ คือการตัดสินใจที่วางพระองค์ไว้นอกชีวิตของเรา ดังนั้น ขอให้เราตั้งใจจดจ่อที่พระองค์ ให้เราเลือกทางของพระองค์ ทางแห่งความจริง ทางแห่งชีวิต และให้เรามุ่งมั่นในการทำตามความต้องการของพระองค์​

Thoughts on Today's Verse...

Jesus reminded us to "pick up your cross daily and follow" him. The way of truth is a daily choice. To not seek to intentionally put him at the center of our life, the top priority in all of our decisions, is to slip a little bit further away from the life he calls us to lead. Any decision made without consciously seeking to please him is a decision to place him at the periphery of our lives. So let's set our heart on him. Let's choose his way, the way of truth, the way of life, and set our hearts on doing his will.

คำอธิษฐาน

พระบิดาบนสวรรค์ ข้าพระองค์เลือกที่จะทำตามพระองค์และความจริงของพระองค์ในวันนี้ ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ที่จะเห็นความจริงของพระองค์ และขอทรงเปิดใจของข้าพระองค์เพื่อที่ข้าพระองค์จะใช้ชีวิตด้วยความมั่นคงและความรัก ในวันนี้ข้าพระองค์ตัดสินใจ อีกครั้งเพื่อทำตามพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิต สิ้นสุดใจ สิ้นสุดวิญญาณ สิ้นสุดความคิด และด้วยสิ้นสุดกำลัง อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Heavenly Father, I choose to follow you and your truth today. Open my eyes that I may see your truth and open my heart that I may live it with consistency and passion. I decide today, again, to follow you with all my heart, soul, mind, and strength. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 119:30

ความคิดเห็น