ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัมและดาวิด งานของพระองค์ที่ผ่านมาทางพระเยซู และการอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ทำตลอดมาตั้งแต่สมัยอับราฮัม ดาวิด จนมาถึงพระเยซู สิ่งเหล่านี้เป็นพยานให้เห็นความสัตย์ซื่อและฤทธานุภาพของพระเจ้า เมื่อเราท้อใจเพราะความไม่สัตย์ซื่อ การดูหมิ่นที่มีอย่างมากมายในโลกนี้ เราต้องระลึกถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่สำแดงผ่านคนที่พระองค์ทรงเลือก

คำอธิษฐาน

พระบิดาของเราทั้งหลาย ผู้จัดเตรียมและปกป้องคนของพระองค์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความยำเกรงในอำนาจของพระองค์ และความสัตย์ซื่อของพระองค์ ไม่มีอำนาจใดหรือสิ่งใดที่จะเหมือนพระองค์ พระเจ้าผู้เดียว ข้าพระองค์สรรเสริญพระสิริและพระคุณของพระองค์ ในพระนามพระเยซุคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น