ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกจะรู้ว่าพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ ผ่านความสามัคคีของเราได้อย่างไร โลกจะรู้ว่าพระเจ้ารักเราอย่างแท้จริงเหมือนเราเป็นลูกของพระองค์ได้อย่างไร ก็เมื่อเราอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคียังไงล่ะครับ ความสามัคคีคืออะไร คำนี้ก็ยากที่จะให้คำจำกัดความนะครับ พื้นฐานของความสามัคคีคือชีวิตที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า ที่คนอื่นจะมองเห็นได้ในเรา แต่โลกจะเห็นความสามัคคีนี้ ผ่านทางการที่เราร่วมมือกันประกาศข่าวดีของพระองค์ การที่เราจัดการกับความแตกต่างของเรา การที่เราปฏิบัติต่อคนอื่นในโลกนี้ และการที่เรามาร่วมกันในที่ที่มีความสำคัญต่อพระเจ้า ขอให้เราเป็นแบบนั้นให้ทุกคนเห็นเถอะนะครับ

Thoughts on Today's Verse...

How will the world come to know that God sent his Son? Through our unity? How will the world know that God truly loves us as his children? When we live together in unity. What is that unity? That's harder to define. The basis of unity is a life of character so consistent with the will of God that he can be seen living in us! Yet for this kind of unity to be seen by the world, it has to be visible in the way we work with each other in the cause of the Gospel, the way we handle our differences, the way as a group that we consistently treat people of the world, and the way we come together in areas that clearly matter to God. May it only be so!

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยให้เรา ลูกๆ ของพระองค์มาร่วมกันในการที่จะถวายกียรติแด่พระองค์ ขอทรงเผยให้เห็นลักษณะของพระองค์และนำ​​ผู้อื่นให้เรียกพระเยซูว่าเป็นองค์เจ้าชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Father, please help us, your children, come together in ways that honor you, reveal your character, and lead others to call on Jesus as Lord. In the name of Jesus Christ I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 17:23

ความคิดเห็น