ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกจะรู้ว่าพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ ผ่านความสามัคคีของเราได้อย่างไร โลกจะรู้ว่าพระเจ้ารักเราอย่างแท้จริงเหมือนเราเป็นลูกของพระองค์ได้อย่างไร ก็เมื่อเราอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคียังไงล่ะครับ ความสามัคคีคืออะไร คำนี้ก็ยากที่จะให้คำจำกัดความนะครับ พื้นฐานของความสามัคคีคือชีวิตที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า ที่คนอื่นจะมองเห็นได้ในเรา แต่โลกจะเห็นความสามัคคีนี้ ผ่านทางการที่เราร่วมมือกันประกาศข่าวดีของพระองค์ การที่เราจัดการกับความแตกต่างของเรา การที่เราปฏิบัติต่อคนอื่นในโลกนี้ และการที่เรามาร่วมกันในที่ที่มีความสำคัญต่อพระเจ้า ขอให้เราเป็นแบบนั้นให้ทุกคนเห็นเถอะนะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยให้เรา ลูกๆ ของพระองค์มาร่วมกันในการที่จะถวายกียรติแด่พระองค์ ขอทรงเผยให้เห็นลักษณะของพระองค์และนำ​​ผู้อื่นให้เรียกพระเยซูว่าเป็นองค์เจ้าชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น