ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำว่า "ยอมเชื่อฟัง" เป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับว่ามันมีผลกระทบกับเรายังไง ถ้าคนอื่นยอมเชื่อฟังรับใช้เรา เราก็ว่าดี แต่ถ้าเราต้องยอมเชื่อฟังรับใช้คนอื่น มันก็จะเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันที เพราะส่วนใหญ่พวกเราจะเห็นแก่ตัวอยู่แล้ว แต่พระเจ้าต่อต้านโดยตรงกับคนที่เย่อหยิ่งจองหองและไม่เคยคิดที่จะรับใช้ผู้อื่น โดยเฉพาะถ้า "ผู้อื่น" นั้นพูดถึงผู้เชื่อที่อาวุโสกว่า ไม่ว่าสิ่งที่พระบิดาสั่งให้เราสวมใส่นั้นจะง่ายหรือไม่ก็ตาม ก็ให้เราตั้งใจไว้เลยว่าจะสวมใส่ความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ

Thoughts on Today's Verse...

The word "submissive" is often positive or negative based on its relationship to us personally. It's nice having someone serve us submissively, but serving someone else submissively is hard work. Unfortunately, we are selfish way too much of the time. But God is at work in direct opposition to anyone who is full of pride and unwilling to serve others, especially if those "others" are older believers! Whether it's easy to wear the clothes our Father demands or not, we are to intentionally clothe ourselves with humility!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณทั้งพวกวีรบุรุษแห่งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์ รวมถึงพวกวีรบุรุษแห่งความเชื่อที่ทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับข้าพเจ้าเห็นในทุกวันนี้ด้วย โปรดอวยพรให้พวกเขาแข็งแรงและมีสุขภาพดี พระบิดาเจ้าข้า โปรดใช้ข้าพเจ้าให้เป็นพระพรและรับใช้พวกลูกๆ ของพระองค์ โดยเฉพาะ คนเหล่านั้นที่ได้รับใช้พระองค์และอาณาจักรของพระองค์อย่างซื่อสัตย์มาเป็นเวลายาวนาน เป็นเพราะพระคุณของพระเยซู ข้าพเจ้าจึงขออธิษฐานในนามของพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Father, thank you so much for the great heroes of faith listed in Scripture. Thank you for those other heroes of faith who have shared their examples and lives with me. Bless them with strength and health. And Father, please use me to bless and to serve all of your children, especially those who have lived many years in faithful service to you and your Kingdom. Because of the grace of Jesus, and in his name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เปโตร 5:5

ความคิดเห็น