ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่มีชื่ออื่นๆ ภายใต้ฟ้านี้ที่สามารถช่วยกู้เราได้ (กิจการ 4:12) เราต้องยอมรับพระเยซูต่อหน้าผู้คน เพราะเมื่อเราทำอย่างนี้ เราก็มั่นใจได้เลยว่า พระองค์ก็จะยอมรับเราต่อหน้าพระบิดาผู้อยู่บนสวรรค์ด้วย พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์เจ้าชีวิตของเรา เราอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของคำพูดเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง เปโตรเองก็เหมือนกัน ตอนที่เขาสารภาพว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ — แต่เราก็ตั้งใจที่จะรู้จักและติดตามพระองค์ต่อไปจนกว่าจะรู้จักพระองค์มากขึ้น พระเยซูขอให้เราเปิดใจของเราที่จะรับพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิต และเริ่มเดินทางไปกับพระองค์เพื่อจะได้มีความรู้และประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่และพระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ได้ส่งพระเยซูมาเพื่อช่วยกู้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้าต้องการพระเยซูมาเป็นองค์เจ้าชีวิต เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู พระคริสต์ที่พระคัมภีร์สัญญาว่าจะมา อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น