ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"สอน...เพื่อที่จะสอน!" เราต้องมีผู้หญิงที่สัตย์ซื่อในครอบครัวของพระเจ้าที่จะช่วยแสดงให้เราเห็นการยำเกรงพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา และใช้ชีวิตในทางของพระองค์ นั่นหมายความว่าเราต้องสอนผู้หญิงเหล่านี้ที่พวกเขาจะสอนต่อ เราต้องอธิษฐานสำหรับพวกเขาที่จะก้าวไปข้างหน้าและเป็นพี่เลี้ยง เราต้องเคารพการดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าของพวกเขาอย่างเปิดเผย และตระหนักถึงลักษณะของพระเจ้าในตัวของพวกเขา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงยกผู้หญิงที่มีลักษณะในทางของพระเจ้าที่เข้มแข็งและรับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์ขึ้น ขอให้เรามีตาที่จะเห็นชีวิตในทางของพระเจ้าของพวกเขา และให้เราตั้งใจที่จะยึดถือพวกเขาเป็นแบบอย่างให้กับคนของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับผู้หญิงในอยู่ทางของพระเจ้าหลายคนที่มีผลดีอย่างมากในมรดกของคริสเตียนเรา — ผู้หญิงแบบ เดโบราห์ เอสเธอร์ มารีย์ โดรคัส และ ปริสสิลลา ข้าพระองค์อยากขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับผู้หญิงผู้ที่ได้สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของข้าพระองค์ และสอนข้าพระองค์มากมายเกี่ยวกับความเชื่อ ความหวัง และความรักด้วย อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น