ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การทุจริต ฉ้อโกง การเสื่อมเสียเพียงเล็กน้อย ทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ชั่วร้าย ตรงข้ามกับการที่พระเจ้าทำให้เราบริบูรณ์และบริสุทธิ์ในพระเยซู นี่เป็นความคิดที่ดีจริงๆ ทำไมเราอยากจะทำให้ความบริบูรณ์นั้นแปดเปื้อนด้วยสิ่งชั่วร้ายล่ะครับ พระบิดาของเราอยากให้เราถวายตัวให้กับพระองค์ และให้ใช้ชีวิตอย่างคนที่บริสุทธิ์ของพระองค์ (โรมัน 12:1-2; เปโตร 1:13-16)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ ขอพระองค์ให้กำลังแก่ข้าพระองค์ในการต่อต้านสิ่งล่อลวง และในการวิ่งหนีจากความบาป ขอให้ข้าพระองค์มีใจที่จะยึดมั่นและปกป้องความบริสุทธิ์ที่พระองค์ให้แก่ข้าพระองค์โดยการเสียสละของพระเยซู ขอให้ข้าพระองค์ที่จะรังเกียจความชั่วร้าย ขอทรงนำจิตใจของข้าพระองค์ให้เข้าใกล้พระองค์ และขอให้ข้าพระองค์แสวงหาความบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์และมีค่าในสายตาของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น