ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความที่าำคัญมากจากพระเจ้าในยอห์น 1:14 ได้อธิบายเกี่ยวกับพระเยซูว่าทรงเป็นพระเจ้าในร่างเนื้อหนังมนุษย์ (ฮีบรู 1:1-3) แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับมากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ทั้งหมด เกินกว่าประสบการณ์มนุษย์และความจริงที่มีข้อจำกัดของโลกนี้ นักวิจารณ์อยากทำให้เรื่องของลักษณะพระเยซูเป็นเรื่องง่ายๆ โดยการบอกว่าพระองค์ไม่ได้เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เพราะพวกเขาคิดว่าพวกเขารู้ว่าพระองค์มาจากไหน แต่พวกเขาคิดผิด พวกเขาคิดว่าพระองค์มาจากนาซาเร็ธไม่ใช่เบ็ธเลเฮม แต่พวกเรารู้ดีกว่านั้น พวกเขายิ่งผิดมากขึ้น เพราะจริงๆแล้วพระองค์ก็ไม่ได้มาจากเบ็ธเลเฮมแต่มาจากเบื้องบน พระเยซูอยู่เหนือความคิดจินตนาการของเรา และเติมชีวิตของเราให้เต็มล้นด้วยการอัศจรรย์ เมื่อเราแสวงหาเพื่อที่จะเข้าใจว่าพระองค์คือองค์พระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้กับข้าพระองค์ที่มองพระสิริของพระเยซูอย่างจำกัด ขอทรงช่วยให้จิตใจของข้าพระองค์สามารถมองเห็นความอัศจรรย์ ความชื่นชมยินดี พระคุณ ความเบิกบาน พระสิริ และความยิ่งใหญ่ในอำนาจ การเสียสละ ชัยชนะ และความรักของพระองค์ ขอให้พระเกียรติและพระสิริมีแด่พระองค์พระบิดา และองค์พระเยซู ผู้ที่เป็นที่รวมจิตใจของข้าพระองค์และเป็นผู้ที่ข้าพระองค์จะร้องถึง ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น