ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในยอห์น 1:14 ได้อธิบายถึงพระเยซู ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ และนี่ก็เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าได้สรุปไว้ในหนังสือ (ฮีบรู 1:1-3) แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับมากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ เกินกว่าประสบการณ์มนุษย์และเกินกว่าที่จะรับได้ พวกที่วิจารณ์พระเยซู ก็ให้เหตุผลแบบง่ายๆเลยที่ว่า เป็นไปไม่ได้ที่คนนี้จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เพราะเรารู้ว่าเขามาจากไหน แต่พวกเขาคิดผิด พวกเขาคิดว่าพระองค์มาจากนาซาเร็ธไม่ใช่เบ็ธเลเฮม แต่พวกเรารู้ดีกว่านั้น พวกเขายิ่งเข้าใจผิดใหญ่เลย เพราะจริงๆแล้วพระองค์ก็ไม่ได้มาจากเบ็ธเลเฮม แต่มาจาก"เบื้องบน" พระเยซูอยู่เหนือความคิดจินตนาการของเรา และเติมชีวิตของเราให้เต็มล้นด้วยการอัศจรรย์ เมื่อเราแสวงหาที่จะเข้าใจทั้งหมดที่พระองค์เป็น คือเป็นทั้งพระผู้ช่วยให้รอด พระคริสต์ และองค์เจ้าชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่ไม่สามารถเห็นสง่าราศีของพระเยซูได้ชัดเท่าที่ควร โปรดช่วยให้จิตใจของข้าพเจ้าสามารถมองเห็นความอัศจรรย์ ความยินดี พระคุณ ความเบิกบาน สง่าราศี และความน่าทึ่งในฤทธิ์อำนาจ พระคุณ การสละชีพ ชัยชนะ และความรักของพระองค์ ขอให้พระบิดาและพระคริสต์ ได้รับสง่าราศีและเกียรติยศ ที่ใจของข้าพเจ้าสามารถรวบรวมมาได้และสุดเสียงของข้าพเจ้าที่สามารถสรรเสริญได้ ขอสรรเสริญในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น