ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูได้มาเกิดในโลกนี้อย่างเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ครบถ้วนของพระยาห์เวห์พระเจ้าที่พระองค์ได้เปิดเผยให้เราเห็นในพระคัมภีร์เดิมนั้น พระเจ้านั้นสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ พระองค์นั้นยุติธรรมและเต็มไปด้วยสง่าราศี แต่พระยาห์เวห์พระเจ้าก็ยอมที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะพระยาห์เวห์เห็นถึงความทุกข์ยากของเรา ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยของเรา ก็เลยยอมลงมาช่วยไถ่เรา พระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะคนที่เข้าหาพระองค์เพราะรู้ตัวว่าต้องการความรักและพระคุณของพระองค์ สำหรับคนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์ด้วยความรัก ความถ่อมใจ ความเคารพและความยำเกรงนั้น พระเจ้าก็จะให้เกิดการฟื้นฟูขึ้นในจิตวิญญาณของเขา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ ขอบคุณที่รักข้าพเจ้ามากจนยอมส่งพระเยซูมาช่วยกู้ข้าพเจ้า พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ากราบต่อหน้าพระองค์ เพื่อขอให้พระองค์ช่วยเติมพลังให้กับข้าพเจ้าผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ ช่วยฟื้นฟูจิตและวิญญาณของข้าพเจ้า ให้เกิดความร้อนรนที่จะทำงานเพื่อถวายเกียรติยศให้กับพระองค์ในวันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น