ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูต่างจากพวกครูสอนกฎปฎิบัติ เพราะพระองค์ไม่ได้ยกเอาคำพูดที่ซับซ้อนคลุมเครือของอาจารย์ในรุ่นก่อนๆมาพูดถึง พระเยซูพูดพระคำที่มาจากพระเจ้า พระองค์พูดและทำตามน้ำพระทัยพระบิดา ชีวิตและคำพูดของพระองค์เต็มไปด้วยความถูกต้องและอำนาจ ซึ่งส่งผ่านต่อกันมาหลายยุคสมัย และเป็นสิ่งที่เรียกเราให้กลับไปหาความจริงของพระองค์ พระเยซูผู้นี้ เป็นครูและองค์เจ้าชีวิต พระองค์ทรงแตกต่างจากคนอื่น คำพูดของพระองค์มีฤทธานุภาพ คำสอนของพระองค์เป็นความจริง ดังนั้นเราควรทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ทรงพูดผ่านผู้พยากรณ์และพระคำของพระองค์ พระบิดา ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่ทรงพูดข้อความอันยิ่งใหญ่ผ่านมาทางพระเยซู เมื่อข้าพระองค์มองชีวิตของพระเยซู ข้าพระองค์ก็ได้เข้าใกล้พระองค์ เมื่อข้าพระองค์ได้ยินถ้อยคำที่เป็นความจริงของพระองค์ ข้าพระองค์ก็เชื่อฟังอย่างถ่อมใจ ขอบพระคุณที่ส่งพระเยซูมาเป็นครูของข้าพระองค์ เป็นผู้ชี้นำ เป็นองค์เจ้าชีวิต และพระผู้ช่วยให้รอด ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น